Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації (73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 16) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б»:

заступника директора Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації – начальника управління туризму та курортів, згідно з умовами проведення конкурсу на посаду заступника директора Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації – начальника управління туризму та курортів;

начальника відділу розвитку туристичної діяльності та маркетингу управління туризму та курортів Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації згідно з умовами проведення конкурсу на посаду начальника відділу розвитку туристичної діяльності та маркетингу управління туризму та курортів Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації.

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на посаду заступника директора Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації –

начальника управління туризму та курортів

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі Департаменту, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи Департаменту щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері управління та закріплених за Департаментом  показників.

3. Визначає ступінь відповідальності керівників у складі Департаменту в межах повноважень, делегованих йому директором Департаменту.

4. Контролює виконання управлінням Конституції і законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів центрального органу виконавчої влади  в галузі туризму та курортів, розпорядчих актів голови обласної державної адміністрації, директора Департаменту у сфері туризму та курортів, а також цього Положення та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своїх повноважень.

5. Організовує підготовку пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері туризму та курортів на регіональному рівні.

6. Організовує формування заходів щодо сприяння розвитку дитячого та молодіжного туризму та здійснює контроль за їх виконанням.

7. Забезпечує в межах повноважень управління захист прав і законних інтересів іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон.

8. Організовує надання в межах повноважень управління необхідну допомогу туристам, які опинилися в надзвичайній ситуації.

9. Організовує та контролює подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, пропозицій стосовно включення заходів регіональних програм з розвитку туризму та курортів до відповідних державних програм.

10.  Координує участь управління у розробленні проектів місцевих бюджетів, регіональних програм економічного і соціального розвитку.

11.  Забезпечує формування та здійснення заходів, спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції у сфері туризму та курортів, створення на ринку туристичних послуг рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх форм власності.

12.  Координує формування пропозицій щодо збільшення надходжень до бюджету, забезпечення зростання обсягів реалізації регіонального туристичного продукту на міжнародному та внутрішньому ринках.

13.  Організовує сприяння управлінням розширенню міжнародного співробітництва у сфері туризму та курортів.

14.  Координує підготовку пропозицій щодо реалізації державної інвестиційної політики у сфері туризму та курортно-рекреаційній сфері.

15.  Забезпечує здійснення соціальної реклами туристичних ресурсів, координує створення відповідних інформаційних центрів.

16.  Організовує проведення інформаційної, рекламної та видавничої діяльності у сфері туризму та курортів.

17.  Забезпечує участь управління в організації та проведенні національних і міжнародних виставково-ярмаркових заходів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів в сфері туризму та курортів, представлення туристично-рекреаційного потенціалу області під час відповідних заходів.

18.  Забезпечує сприяння координації роботи підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного, спортивного обслуговування туристів, а також діяльності курортних закладів незалежно від форм власності, пов’язаної з використанням лікувальних ресурсів.

19.  Координує підготовку пропозицій до проектів програм облаштування транспортних магістралей об’єктами туристичної інфраструктури у відповідному регіоні.

20.  Організовує та контролює надання управлінням в межах його повноважень методичної та консультативної допомоги щодо організації їх діяльності суб’єктам туристичної діяльності.

21.  Забезпечує розробку і впровадження заходів для захисту місцевих туристичних ресурсів.

22.  Організовує та контролює створення інформаційної мережі у сфері туризму та курортів на відповідній території.

23.  Забезпечує участь управління в межах його повноважень у реалізації загальнодержавних і місцевих програм освоєння земель оздоровчого та рекреаційного призначення, генеральних планів (програм) розвитку курортів.

24.  Організовує сприяння раціональному використанню та охороні природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони, бере участь у здійсненні відповідного контролю.

25.  Координує підготовку пропозицій щодо визначення режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення.

26.  Забезпечує участь управління у здійсненні обліку туристичних ресурсів на відповідній території.

27.  Забезпечує розробку та впровадження заходів для розвитку внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії.

28.  Організовує роботу управління зі сприяння розвитку і провадженню екскурсійної діяльності.

29.  Координує проведення аналізу ринку туристичних послуг у межах адміністративно-територіальної одиниці.

30.  Забезпечує подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, необхідні відомості про розвиток туризму та курортів на відповідній території.

31.  Координує підготовку пропозицій щодо вдосконалення системи обліку та звітності у сфері туризму.

32.  Забезпечує збирання та обробку статистичних даних на відповідній території.

33.  Організовує вивчення потреби у фахівцях сфери туризму та курортів, участь управління у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів у галузі туристичної діяльності, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

34.  Забезпечує виконання функцій управління як замовника наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень.

35.  Організовує та контролює здійснення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму і курортів на території області, вживає заходів з усунення недоліків, бере участь у визначенні пріоритетів розвитку сфери туризму і курортів, готує пропозиції із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності.

36.  Організовує роботу із залучення підприємств, установ та організацій, розташованих в області, до розв’язання проблем розвитку туризму.

37.  Забезпечує сприяння удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку індустрії гостинності області.

38.  Забезпечує участь управління у реалізації регіональних, міжнародних проектів у туристичній сфері.

39.  Організовує роботу із забезпечення управлінням у межах його повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб в сфері туризму та курортів.

40.  Організовує роботу щодо захисту прав споживачів туристичного продукту, діяльності громадських організацій, що функціонують у туристичній сфері, та соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій туристичної сфери.

41.  Здійснює іншу діяльність у галузі туризму та курортів відповідно до законодавства.

42.  Забезпечує участь управління у розробленні проекту регіональної стратегії розвитку області, забезпечує підготовку звітів за відповідними напрямами роботи управління.

43.  Забезпечує участь управління у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території області за відповідними напрямами роботи управління.

44.  Забезпечує участь управління у проведенні оцінки та аналізу результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення за відповідними напрямами роботи управління.

45.  Вживає заходів щодо сприяння координації діяльності органів виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності, їх об’єднань, які здійснюють діяльність у сфері туризму.

46.  Забезпечує підготовку управлінням самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації з питань компетенції управління.

47.  Координує підготовку або участь управління у підготовці проектів, угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень управління.

48.  Координує та контролює розробку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації компетенції управління.

49.  Забезпечує участь управління у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

50.  Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

51.  Контролює участь управління у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради з питань, визначених для управління повноважень.

52.  Забезпечує здійснення управлінням заходів щодо запобігання і протидії корупції.

53.  Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд спеціалістами управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

54.  Організовує та контролює опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.

55.  Організовує участь управління в інформуванні населення про стан здійснення Департаментом визначених законом повноважень.

56.  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

57.  Організовує інформування населення про стан здійснення повноважень, визначених для управління.

58.  Забезпечує та координує контроль органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади.

59.  Організовує надання представникам органів державної влади та місцевого самоврядування відповідної методичної допомоги з питань компетенції управління.

60.  Забезпечує здійснення управлінням повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування, з питань, що належать до його компетенції.

61.  Визначає, у межах своєї компетенції, потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва та вносить відповідні пропозиції директору департаменту щодо проведення цієї роботи.

62.  Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід.

63.  У межах наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими зацікавленими підрозділами органів державної влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності Департаменту.

64.  Виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції.

65.  Подає у межах своїх повноважень відповідно до законодавства пропозиції керівнику Департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, ініціювання дисциплінарного провадження та інші питання службової діяльності.

66.  Забезпечує дотримання працівниками управління у складі Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку.

67.  Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

68.  Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції.

69.  Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

70.  Забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у напрямах діяльності Департаменту.

71.  Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

72.  Зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Прийняття документів з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби та здійснюється в термін до 15.00 години 17 серпня 2018 року.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, 73000, м.Херсон, просп.Ушакова, 16

22 серпня 2018 року о 10.00 год.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Юзова Юлія Юріївна, 0552 49 00 61,

up-kultura@khoda.gov.ua (для Юзової Ю.Ю.)

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта Ступінь вищої освіти не нижче магістра бажано в одній або декількох наступних галузей знань: «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Сфера обслуговування»
2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Стратегічне бачення —     розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;

—     здатність до концептуального мислення;

—     здатність визначати напрям розвитку;

—     здатність до інноваційного мислення.

2. Прийняття ефективних управлінських рішень —     здатність своєчасно приймати виважені рішення;

—     оперативність;

—     вміння визначати пріоритети;

—     вміння аналізувати альтернативи;

—     спроможність на виважений ризик;

—     автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень.

3. Управління організацією роботи —     чітке бачення цілі;

—     ефективне управління ресурсами;

—     чітке планування реалізації;

—     ефективне формування та управління процесами.

4. Лідерство та управління персоналом —     вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

—     вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

—     рішучість;

—     наставництво;

—     стимулювання командної роботи та співробітництва.

5. Комунікація та взаємодія —     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

—     здатність ефективно взаємодіяти, активно слухати, дослухатися, сприймати та викладати думку;

—     вміння вести перемовини;

—     вміння публічно виступати перед аудиторією;

—     вміння аргументовано доводити власну точку зору;

—     здатність діалогового спілкування (письмового та усного);

—     уміння дотримуватись субординації;

—     уміння працювати в команді;

—     гнучкість;

—     повага до інших.

6. Досягнення результатів —     здатність до чіткого бачення результату діяльності;

—     вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

—     навички до розв’язання проблем;

—     здатність до креативного мислення.

7. Стресостійкість —     розуміння своїх емоцій;

—     самоконтроль;

—     конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики;

—     оптимізм.

8. Робота з інформацією —     здатність працювати з базами даних законодавства;

—     здатність концентруватись на деталях;

—     здатність до логічного та аналітичного мислення.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ розвитку туризму та маркетингу) Знання:

Закону України «Про туризм»;

Закону України «Про курорти»;

Закону України «Про рекламу»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року;

Наказ Мінекономрозвитку від 28 грудня 2017 року №1902 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року у 2018 році».

3. Знання основ державного управління у галузі туризму та рекреаційно-курортних територій —     розуміння мети, завдань та пріоритетних напрямків державної політики у туристично-курортній галузі;

—     знання системи управління галуззю туризму та курортів;

—     знання стану та перспектив розвитку туристично-рекреаційної діяльності як одного з пріоритетних напрямів розвитку економіки держави.

УМОВИ
проведення конкурсу

на посаду начальника відділу розвитку туристичної діяльності та маркетингу управління туризму та курортів Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки 2.Здійснює керівництво діяльністю відділу  розвитку туристичної діяльності та маркетингу (далі – відділ), розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.

3.Забезпечує організацію виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері туризму, розвитку туристичної інфраструктури та індустрії гостинності області.

4.Організовує роботу відділу щодо розробки та здійснення заходів з популяризації туристично-рекреаційного та курортного потенціалу області, маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках.

5.Бере участь у розробці програм розвитку туризму і курортів, проектів кошторисів витрат на реалізацію програм, що стосуються розвитку туристичної галузі, забезпечує їх виконання.

6.Сприяє розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, вживає в межах повноважень заходів щодо забезпечення прав іноземних туристів в Україні, області та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон.

7.Організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для поліпшення інвестиційного та інноваційного клімату у туристично-рекреаційній сфері області, бере участь в межах своєї компетенції у виконанні міжнародних програм та проектів  розвитку туристичної  галузі, у підготовці пропозицій до проектів програм економічного, соціального та культурного розвитку області.

8.Бере участь у здійсненні заходів щодо регіонального та міжнародного співробітництва з питань розвитку туризму.

9.Проводить роботу щодо  ефективної взаємодії туристичних підприємств області  з місцевими органами управління, самоврядування, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, спрямованої на забезпечення організації надання послуг в галузі туризму, підвищення їх якості та конкурентоспроможності.

10.  Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері туризму, забезпечує у межах своєї компетенції контроль за дотриманням туристичними підприємствами законодавства з питань туризму, правил і умов надання туристичних послуг.

11.  Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку туристичної галузі, бере участь у визначенні пріоритетних видів туризму для розвитку на території області, вносить пропозиції стосовно раціонального використання туристичних ресурсів області, сприяє розробці актуальних туристичних маршрутів.

12.  Бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставкових заходів, форумів, фестивалів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

13.  Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу, забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та трудової дисципліни, забезпечує контроль за веденням діловодства у відділі.

14.  Забезпечує своєчасне виконання планових завдань, наказів, доручень керівництва та розпорядчих документів.

15.  Готує у межах своєї компетенції проекти відповідних рішень з питань туризму, накази, організує і контролює їх виконання.

16.  Бере участь за дорученням начальника управління та в межах своєї компетенції у заходах (нарадах, зборах, засіданнях тощо), що проводяться облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями.

17.  Забезпечує організацію розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради, пропозицій до проектів обласних програм, наказів директора Департаменту, планів роботи управління, Департаменту, доповідних записок та інших документів з питань, що належать до компетенції відділу.

18.  Виконує доручення голови обласної державної адміністрації, заступників голови обласної державної адміністрації, що стосуються його компетенції.

19.  Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Херсонської обласної ради; організовує роботу з підготовки матеріалів щодо стану розвитку туристичної галузі для розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації.

20.  Подає начальнику управління пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері туризму та рекреаційних територій з метою підвищення ефективності реалізації на обласному рівні державної політики в зазначеній сфері.

21.  Бере участь в забезпеченні координації діяльності підрозділів, фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі туризму на території області.

22.  Організовує роботу з розгляду працівниками відділу звернень та запитів органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу та прийняття за результатами відповідних рішень згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.

23.  Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються його посадових обов’язків, та вжиття заходів щодо своєчасного розгляду їх звернень.

24.  Здійснює аналіз результатів роботи відділу, готує на розгляд начальника управління відповідні ґрунтовні висновки і пропозиції.

25.  Вживає необхідних заходів щодо удосконалення організації роботи.

26.  Сприяє підвищенню  ефективності, впровадженню нових прогресивних форм роботи.

27.  Подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників відділу, підприємств, установ та організацій туристичної сфери державними та відомчими нагородами і відзнаками.

28.  Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданням керівництвом управління.

29.  Зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку

Умови оплати праці Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Прийняття документів з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби та здійснюється в термін до 15.00 години 17 серпня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, 73000, м.Херсон, просп.Ушакова, 16

22 серпня 2018 року о 10.00 год.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Юзова Юлія Юріївна, 0552 49 00 61,

up-kultura@khoda.gov.ua (для Юзової Ю.Ю.)

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта Ступінь вищої освіти не нижче магістра бажано в одній або декількох наступних галузей знань: «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Сфера обслуговування»
2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою

 

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
9. Стратегічне бачення —     розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;

—     здатність до концептуального мислення;

—     здатність визначати напрям розвитку;

—     здатність до стратегічного, аналітичного та інноваційного мислення;

—     чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі

10. Прийняття ефективних управлінських рішень —     здатність своєчасно приймати виважені рішення на досягнення результатів;

—     навички управління;

—     оперативність;

—     вміння визначати пріоритети;

—     вміння аналізувати альтернативи;

—     спроможність на виважений ризик;

—     автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень;

—     вміння розподіляти роботу;

—     вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;

—     лідерство

11. Комунікація та взаємодія —     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

—     здатність ефективно взаємодіяти, активно слухати, дослухатися, сприймати та викладати думку;

—     вміння вести перемовини;

—     вміння публічно виступати перед аудиторією;

—     вміння аргументовано доводити власну точку зору;

—     здатність діалогового спілкування (письмового та усного);

—     уміння дотримуватись субординації;

—     уміння працювати в команді;

—     гнучкість;

—     повага до інших

12. Робота з інформацією —     здатність працювати з базами даних законодавства;

—     здатність концентруватись на деталях;

—     здатність до логічного та аналітичного мислення

13. Особистісні якості —     стресостійкість;

—     надійність;

—     порядність;

—     чесність;

—     дисциплінованість,

—     відповідальність

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ розвитку туризму та маркетингу) Знання:

Закону України «Про туризм»;

Закону України «Про курорти»;

Закону України «Про рекламу».

3. Знання основ державного управління у галузі туризму —   розуміння мети, завдань та пріоритетних напрямків державної політики у туристичні галузі;

—   знання системи управління галуззю туризму.

4. Знання основ маркетингової діяльності —   знання основних цілей та принципів маркетингової діяльності;

—   володіння методами маркетингу.